Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Strategický plán

Strategický rozvojový plán Heřmanov 2016 – 2025

Dokument definuje potřeby, rozvojové variant obce, vize, plány a možnosti financování těchto plánů a aktivit v dalším období čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů.

Dokument obsahuje statistické šetření, které bylo provedeno průzkumem (dotazníky) mezi občany obce. Je zřejmé, že potřeby našich občanů, kteří v Heřmanově žijí, nás zajímají. Dále byla provedena statistická šetření z dostupných zdrojů (Český statistický úřad apod.), na jejichž základě byly zanalyzovány kritické oblasti, které je nutné v obci řešit. V další části dokumentu jsou pak navrženy prioritní oblasti rozvoje s ohledem na splnění globálního cíle tohoto plánu.

Dokument byl zpracován dle Metodiky tvorby lokálních rozvojových strategií, která je v souladu s regionální politikou ČR a vychází také z regionální politiky Evropské unie. Při zpracování Strategického plánu obce Heřmanov (dále jen SPR) byl kladen důraz na soulad s těmito dokumenty:

1. národní úroveň

  • Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020
  • Národní strategický referenční rámec Leader + 2014-2020
  • Národní rozvojové priority 2014-2020
  • Program rozvoje venkova pro období 2014-2020

2. regionální úroveň

  • Program rozvoje kraje Vysočina 2014+

3. místní úroveň

  • Mikroregion Velkomeziříčko-Bítešsko
  •  MAS MOST VYSOČINY o. p. s

Dokumenty v dané úrovni jsou vzájemně provázány a hodnotí východiska, specifika a cíle dané oblasti rozvoje.