Vybrané sbírky zákonů

Zákon 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Zákon 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Zákon 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím